အဝေးမှုန်ခြင်းနှင့် Amblyopia ကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်း